ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
เมกะโปรเจค กปน. คืบหน้าต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน

วันที่ 9 พ.ย. 2563

           นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 มูลค่ากว่า 42,750 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
           โดยโครงการฯ 9 ด้านระบบผลิตและส่งน้ำ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำ กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และกลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำและถังเก็บน้ำใส ปัจจุบัน กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำได้ออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ และจะเริ่มขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 ส่วนอีก 2 กลุ่มงาน คาดว่าจะออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จทั้งหมดในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 และจะเริ่มขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564 โดยคาดว่าทุกกลุ่มงานจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566-2567
           ทั้งนี้ โครงการฯ 9 ด้านระบบผลิตและส่งน้ำอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์อิสระ (IO: Independent Observer) จากองค์กรดังกล่าวมาร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานออกแบบ การประกวดราคา ตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ จนกระทั่งงานก่อสร้างทุกสัญญาแล้วเสร็จ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125