ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23, 24 กุมภาพันธ์ 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน.เข้าร่วมงานแถลงข่าว Kick Off แผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64

วันที่ 6 พ.ย. 2563

          วันศุกร์ที่ 6 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) พร้อมด้วย นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม และคณะ เป็นผู้แทน กปน. เข้าร่วมงานแถลงข่าว "Kick Off แผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64” ซึ่งเป็นผลจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563/64 (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564) ให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาขาดแคลนน้ำให้ได้มากที่สุด โดยมีนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในงานแถลงข่าว
          กรมชลประทานได้แถลงว่าในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 (ระหว่าง 1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา วางแผนจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ปริมาณ 5,771 ล้าน ลบ.ม. เน้นสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยจะดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ในแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564) และมาตรการรับรองสถานการณ์ขาดแคลนน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง ประกอบด้วย เร่งเก็บกักน้ำก่อนสิ้นสุดฤดูฝนปี 2563 สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค กปภ.สาขาต่าง ๆ และวางแผนรองรับในพื้นที่เสี่ยงขาคแคลนน้ำ วางแผนการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำธรรมขาติขนาดใหญ่ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน พร้อมติดตามและกำกับให้เป็นไปตามแผน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
          นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ยังได้กล่าวเน้นย้ำกับสื่อมวลชนว่าในช่วงฤดูแล้งนี้กรมชลประทานจะประสานงานอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกับการประปานครหลวง และกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติการ water hammer flow operation ในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผลักดันลิ่มความเค็มในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคมีค่าความเค็มเกินเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการผลิตน้ำประปา ซึ่งจะทำให้เกิดเสถียรภาพด้านน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน. และ กปภ.ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125