ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ร่วมจัดการการศึกษาด้านอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานอาชีพประปา

วันที่ 5 พ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดการการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง กปน. กับวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครือเทคโนโลยีกรุงธนร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาชีพประปา ตลอดจนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้จากทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งถือเป็นแก่นหรือศักยภาพของบุคลากรที่สำคัญ และเกิดประโยชน์ต่อการทำงานจริงของนักเรียนนักศึกษาต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125