ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จัดเสวนา “วันสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง”

วันที่ 2 พ.ย. 2563

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดงาน "วันสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง” เพื่อเสริมสร้างพนักงานในองค์กรให้มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีธรรมาภิบาลในการทำงาน พร้อมให้บริการประชาชน ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ "สานพลังสร้างธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน” โดยมี นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน อดีตรองผู้ว่าการ กปน. และที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาฯ ร่วมเป็นวิทยากร
          นายกวี กล่าวว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่มีสภาธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินการในรูปแบบของ Soft Power (การโน้มน้าวให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือจ้างวาน) ด้วยการออกข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 138 ว่าด้วยสภาธรรมาภิบาล กปน. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สภาฯ ได้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต มายังคณะกรรมการสภาฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข แล้วนำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขต่อไป และอีกบทบาทของสมาชิกสภาฯ คือ ร่วมกันสื่อสาร ค่านิยมองค์กร ระเบียบ ข้อบังคับ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานในองค์กร เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักในการทำความดี ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการดำเนินงานในปี 2562 สภาธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2019 สาขา Corporate Governance จากประเทศไต้หวัน และสภาฯ ยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน กปน. ให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ทุจริต
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125