ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. คว้า 92.21 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส การประกาศผล ITA ปี 63 โดย ป.ป.ช.

วันที่ 1 ต.ค. 2563

กปน. คว้า 92.21 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส ติดอันดับ 3 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จากการประกาศผล ITA ปี 63 โดย ป.ป.ช.

          นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินทั้งหมด 8,303 หน่วยงาน กปน. ได้รับคะแนน 92.21 เป็นอันดับที่ 3 จาก 14 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 6 จาก 46 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมกลุ่มธนาคาร)
          โดยในปีนี้ กปน. ได้รับ 100 คะแนนเต็มจากตัวชี้วัด "การเปิดเผยข้อมูล” และ "การป้องกันการทุจริต” รวมทั้งได้รับคะแนน "ประสิทธิภาพการสื่อสาร” เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการได้อย่างชัดเจน
          ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ กปน. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ในการบริหารจัดการองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และพันธมิตรคู่ค้าในการทำธุรกิจร่วมกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งยกระดับให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" โดย กปน. พร้อมขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในระดับองค์กรและระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125