ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จัดบรรยายเรื่อง "ทำ CSR อย่างไรให้ กปน. ยั่งยืน" ในงาน MWA CSR DAY 2020

วันที่ 1 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง "ทำ CSR อย่างไรให้ กปน. ยั่งยืน" ในงาน MWA CSR DAY 2020 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ กปน. และ ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล(CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล(CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) คณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป คณะทำงานจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปน. และ MWA CSR Ambassador เข้าร่วมรับฟัง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และมุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป โดยการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งในบริบทที่สำคัญ ที่องค์กรชั้นนำทั่วโลก นำมาใช้เพื่อประกอบการวางวิสัยทัศน์ และแผนการพัฒนาองค์กร ซึ่งรัฐบาลไทย ได้กำหนดให้ "การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ" ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

          การบรรยายในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ •มณฑลแห่งความยั่งยืน •กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน •ขั้นตอนการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทาง SDG •การพัฒนา กปน. สู่องค์กรที่ยั่งยืน •โครงสร้างองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น

          ในการนี้ ดร. ณัฐกิตติ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายร่วมพูดคุย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125