ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จัดโครงการ "จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันแม่แห่งชาติ"

วันที่ 8 ส.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม พ.ศ. 2563) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดังว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ด้วยการนำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (กปน.) นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมกับ ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาด บริเวณวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารมหลวง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125