ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ กปน. ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 ส.ค. 2563


          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ กปน. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่ กปน. นั้น เป็นการเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีที่ทำให้แก่ กปน. โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานที่สมควรได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมนำเสนอผู้ว่าการพิจารณาเห็นชอบ โดยพิจารณาจาก ลักษณะคุณประโยชน์ 4 ด้าน คือ
          1. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือการทำงานของ กปน.
          2. สร้างภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กปน.
          3. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่กิจการของ กปน.
          4. สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือการดำเนินงานของ กปน.

          โดยในปีงบประมาณ 2563 มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์ฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 ราย แบ่งเป็น •กรณีบุคคลภายนอก จำนวน 9 ราย •กรณีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จำนวน 9 ราย
         
          ทั้งนี้ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ กปน. ถือเป็นวาระเชิดชูเกียรติที่ กปน. ให้ความสำคัญเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณด้วยความจริงใจ และกระชับไมตรีจิต ต่อการสร้างคุณูปการต่าง ๆ แก่ กปน. ซึ่งภารกิจต่าง ๆ ของ กปน. ล้วนมุ่งมั่นดำเนินการให้บริการสาธารณูปโภคน้ำประปาแก่ประชาชนและสังคม ความสำเร็จอันน่าชื่นชมในพันธกิจ และโครงการต่าง ๆ ล้วนเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ทั้งในนามบุคคลและในนามองค์กร ที่กรุณาให้การส่งเสริมและสนับสนุน และเกื้อกูลต่อ กปน. เสมอมา อีกทั้ง เพื่อสัมพันธภาพอันดีงามระหว่าง กปน. และผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบคุณประโยชน์ จะสามารถดำรง และคงเจตนารมณ์อันดีงามนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
 
          ในการนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯในครั้งนี้ด้วย อาทิ นางสาวปริญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะผู้แทนจาก กรมควบคุมมลพิษ นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส กรรมการบริษัท ซี.เอ็ม.ซี จำกัด และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กปน. เป็นต้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125