ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ประกาศผลผู้โชคดีจากกร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ใช้น้ำในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

วันที่ 7 ส.ค. 2563


ประกาศผลผู้โชคดีจากกร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ใช้น้ำในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
 
ผู้โชคดีได้รับ iPhone SE 128 GB มูลค่า 16,900 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
- คุณจิรรัช ตราชื่นต้อง

ผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher Big C มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
- คุณพัชรี อุ่นเจริญ
- คุณบุษราภรณ์ วงศ์รุ่ง
- คุณณัฐวุฒิ อรุณธนะโยธิน
- คุณเฉลิมเกียรติ องค์คุณารักษ์
- คุณมัณฑนา อภิรมย์สรรค์
- คุณกฤตภัทร แสนพวง
- คุณรุ่งนภา อังสุโชติ
- คุณณิชชา ใหญ่วงค์
- คุณน้ำมนต์
- คุณรพีศักดิ์ เลื่อนผลเจริญชัย
- คุณรุ่งโรจน์ ผาสุขกรรม
- คุณศรัณยา โกสินทรเสนีย์
- คุณอนุสรา เนาวโคอักษร
- คุณเกตุนคร วารี
- คุณดนุชา ตั้งเสวีพันธ์
- คุณวิษณุ หลงทอง
- คุณศศิวิมล สัตตธรรมกุล
- คุณพุฒิพงศ์ ตรัยเสาวภาคย์
- คุณ Sorawut
- คุณพัชรีวรรณ เชียนพลแสน

ทั้งนี้ ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัล


กปน. ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันตอบแบบสำรวจ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของ กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125