ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. เปิดกิจกรรม “น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” พร้อมล้างถังพักน้ำฟรี 63 โรงเรียนนำร่อง

วันที่ 22 มิ.ย. 2563


กปน. เปิดกิจกรรม "น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” พร้อมล้างถังพักน้ำฟรี 63 โรงเรียนนำร่อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน ให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ตามนโยบาย มท.2

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563) เวลา 13.40 น. ณ โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” ของการประปานครหลวง (กปน.) โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. นายกฤษดา กวีญาณ กรรมการ กปน. นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง อนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะผู้บริหาร พนักงาน กปน. และอาจารย์โรงเรียนหอวัง เข้าร่วมกิจกรรม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรม "น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และเห็นถึงความสำคัญของการล้างถังพักน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน ซึ่งในวันนี้ กปน. ได้ล้างถังพักน้ำ และสาธิตการล้างถังพักน้ำที่ถูกต้อง ให้กับบุคลากรในโรงเรียนที่มีหน้าที่ดูแลถังพักน้ำ ให้สามารถล้างถังพักน้ำอย่างถูกวิธีในครั้งต่อไป เพื่อให้น้ำประปาที่โรงเรียนมีมาตรฐานและคุณภาพเช่นเดียวกับที่โรงงานผลิตน้ำของ กปน. เพื่อเตรียมการรับมือจากภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากนี้ ได้มีการทำความสะอาดโรงอาหาร ตู้กดน้ำดื่ม ก่อนการเปิดภาคเรียนด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมนำร่องให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ กปน. จะดำเนินการล้างถังพักน้ำให้ต่อไป รวมทั้งสิ้น 63 โรงเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้มีสุขอนามัยที่ดี และเป็นแนวทางสำคัญในการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ควรมีถังสำรองน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยเลือกความจุของถังพักน้ำให้เพียงพอสำหรับการใช้งานตามจำนวนผู้ใช้น้ำในที่พักอาศัยประมาณ 1-2 วัน เพื่อนำน้ำที่สำรองมาใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และควรหมั่นทำความสะอาดถังพักน้ำทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัย เช่นเดียวกับน้ำประปาที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำของ กปน. อีกทั้งควรหมั่นตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านของตนเอง สำหรับประชาชนที่สนใจรับบริการล้างถังพักน้ำ สามารถติดต่อ MWA Call Center โทร 1125 หรือสำนักงานประปาสาขาใกล้บ้าน นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อให้มั่นใจได้ว่า น้ำประปาทุกหยด สะอาดปลอดภัย เหมาะกับอุปโภคบริโภคแน่นอน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125