ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23, 24 กุมภาพันธ์ 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จับมือ กฟผ. MOU ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระยะที่ 3 สานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 พ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระยะที่ 3 ระหว่าง การประปานครหลวง (กปน.) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่

          ▶️ การจัดให้มีความร่วมมือด้านบุคลากรร่วมกันโดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา ประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ▶️ การสนับสนุนบุคลากร โดยจัดให้คณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ พัฒนาชุมชนแหล่งต้นน้ำ ฯลฯ

          ▶️ การสนับสนุนแลกเปลี่ยนบุคลากรเป็นวิทยากร มีส่วนร่วมดำเนินการ ให้ข้อเสนอแนะ ในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

          ▶️ การสนับสนุนและหรือร่วมกันจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125