ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ขอแจ้งการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สามารถผลิตน้ำและจ่ายน้ำเข้าสู่ภาวะปกติ

วันที่ 30 ต.ค. 2554

          ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ได้มีประกาศลดกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบที่เข้าโรงงานผลิตน้ำมีคุณภาพต่ำลงส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาและความจำเป็นต้องจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา นั้น
          ขณะนี้ กปน. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนทำให้โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์สามารถผลิตและจ่ายน้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2554
สำหรับในบริเวณปลายเส้นท่อ เขตรอบนอก ยังคงมีน้ำไหลอ่อนอยู่บ้าง และจะปรับแรงดันน้ำสูงขึ้นเป็นลำดับ
          กปน. ขออภัยในเหตุขัดข้องดังกล่าวที่เกิดขึ้นอันผลมาจากเหตุอุทกภัย และขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้น้ำที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือต่อการประปานครหลวงเป็นอย่างดี
          อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้น้ำมีเหตุขัดข้องประการใดเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา โปรดติดต่อ โทร. 1125 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

                                                                                    การประปานครหลวง 
                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2554
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125