ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมมือ อบจ. ปากน้ำ ให้ทุกบ้านมีน้ำประปาใช้

วันที่ 28 ก.ย. 2554

          วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการชั้น 4 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) โดยมี นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธาน และสักขีพยาน พร้อมผู้บริหารของ 2 หน่วยงานเข้าร่วมในพิธี
          นายเชิดศักดิ๋ ชูศรี ผวก.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า การร่วมมือกันระหว่าง การประปานครหลวง กับ อบจ.สมุทรปราการ เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวสมุทรปราการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ได้เร็วขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต
          นายเจริญ ภัสระ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากการประปานครหลวงมีโครงการที่จะขยายเขตบริการประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ภายในปี 2556 เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภค การร่วมลงนามในวันนี้จะช่วยให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อีกเกือบเจ็ดพันครัวเรือน ทดแทนการใช้น้ำบาดาลในปัจจุบัน ซึ่งมีปัญหาในเรื่องแผ่นดินทรุด โดยใช้งบประมาณ 300 ล้านบาทเศษ โดยทั้งสองหน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายละกึ่งหนึ่ง และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ในกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน พร้อมทั้งช่วยเหลือในการชำระค่าติดตั้งใหม่จากโครงการดังกล่าว โดยมอบสิทธิพิเศษให้ผ่อนชำระนานถึง 6 เดือน หรือหากชำระเงินเต็มจำนวนก็จะได้รับส่วนลด 10 % อีกด้วย
          นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายก อบจ. กล่าวว่า จากการสำรวจพื้นที่สมุทรปราการ พบว่า ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ มีการใช้น้ำจากบ่อบาดาล และแม่น้ำลำคลองซึงปัจจุบันมีสภาพมลพิษมากขึ้น ทาง อบจ. จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการส่งเสริมด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง สำหรับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจังหวัดและการประปานครหลวงในครั้งนี้ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 31 แห่ง ทั่วจังหวัดสมุทรปราการจะได้มีน้ำประปาใช้ และหวังว่าความร่วมมือในระยะเวลา 2 ปีนี้ จะช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสนองนโยบายรัฐบาลที่ว่า จะมุ่งมั่นสร้างสุข สลายทุกข์ให้พี่น้องประชาชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125