ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
นิด้าชี้ผลการวิจัยความพึงพอใจการประปานครหลวงอยู่ในเกณฑ์ดี

วันที่ 27 ก.ย. 2554

          ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ชี้ผลการวิจัยความพึงพอใจการให้บริการของการประปานครหลวง(กปน.) ในปี 2554 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประมาณ 7,000 คน ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ได้แยกประเภทผู้ใช้น้ำเป็น 5 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มบ้านพักอาศัย 2.กลุ่มธุรกิจ 3.กลุ่มราชการ-รัฐวิสาหกิจ-สถานศึกษา 4.กลุ่มภัตตาคาร- ศูนย์การค้า-อุตสาหกรรม และ 5.กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการซ่อมท่อ โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.12 (เต็ม 5) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 3.62
          ดร.ประยุทธ์ นามสุบิน อาจารย์จากศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย ได้เผยผลการวิจัย เรื่อง "ผลการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการบริการของการประปานครหลวง ประจำปี 2554” ว่าการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ำมากที่สุดได้แก่ บริการ "จอด-จ่าย-จร" ที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าบริการ โดยไม่ต้องลงจากรถ รองลงมาคือการให้บริการสายด่วน กปน.สอบถามและร้องเรียนผ่าน 1125 การใช้บริการที่สำนักงานรวมทั้งคุณภาพและแรงดันน้ำ พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขณะที่ความมั่นใจในการดื่มน้ำประปาโดยตรงจากก๊อกยังมีไม่มาก แต่จะใช้วิธีต้มหรือผ่านเครื่องกรองก่อนนำมาบริโภคแทน
          ทั้งนี้จากผลสำรวจอาจารย์ได้ให้คำแนะนำว่า แม้ผู้ใช้น้ำพึงพอใจต่อการวางท่อประปา ในระดับเกือบพอใจ(3.64) กปน.ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนระหว่างดำเนินการซ่อมท่อ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง มีหน่วยเฉพาะกิจสำรวจและซ่อมแซมท่อตามสถานที่สาธารณะที่มีการรั่วซึมรวม มีชุดเครื่องแบบของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร มีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำได้ทราบว่ากลิ่นคลอรีนที่มาจากน้ำประปานั้นเป็นกลิ่นที่แสดงถึงความสะอาดเพราะผ่านการฆ่าเชื้อโรคและสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยแน่นอน
          ทางด้าน นางพัฒนา สมานไทย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการกปน. กล่าวว่า กปน.จะดำเนินการปรับปรุงเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ให้บริการของ กปน.ต่อไป แม้การให้บริการบางอย่างจะมีข้อจำกัด เช่นการเกิดท่อแตกรั่ว ที่ไม่สามารถแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบล่วงหน้าได้ แต่หากผู้ใช้น้ำเตรียมการสำรองน้ำไว้ใช้ภายในบ้านบ้าง ความเดือดร้อนจากน้ำไม่ไหลที่เกิดจากท่อแตกรั่วก็จะบรรเทาลงได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน กปน.สามารถเร่งรัดการซ่อมท่อให้เสร็จภายใน 3-5 ชม. เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้โดยเร็วที่สุด แต่หากผู้ใช้น้ำประสบปัญหาการใช้บริการ เช่น น้ำไม่ไหลและท่อประปาแตกรั่วสามารถโทรแจ้ง 1125 เพื่อทางกปน.จะได้นำรถบรรทุกน้ำไปบรรเทาความเดือดร้อนได้ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125