ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงร่วมพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ 27 ก.ย. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง  ร่วมกับ นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพของน้ำประปา การจัดการวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต การใช้ห้องปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยร่วมกัน ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันศึกษาคุณสมบัติและองค์ประกอบของตะกอนดินประปาที่เหลือทิ้งจากการผลิตน้ำประปา นำไปสู่กระบวนการพัฒนาเชิงธุรกิจ ด้วยการนำตะกอนดินไปพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยนำไปผลิตเป็น "บล็อกประสานสำหรับงานก่อสร้าง” และ "ดินสำหรับเพาะปลูก” ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการผนึกความร่วมมือกันด้านการวิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125