ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง มอบ 2.5 ล้าน ให้ รพ. ศิริราช

วันที่ 13 ก.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้แทน การประปานครหลวง (กปน.) มอบเงินจำนวน 2.5 ล้านบาท จากการร่วมบริจาคของผู้บริหาร พนักงาน และเงินสมทบของ กปน. ในโครงการ "ศิริราช 9 มงคล” เพื่อสมทบทุน "สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช” โดยมี ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน และประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการหาทุนพร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125