ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมงาน “พัฒนาคือสร้างสรรค์ สร้างสุขทั่วแผ่นดิน”

วันที่ 2 ก.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "พัฒนาคือสร้างสรรค์ สร้างสุขทั่วแผ่นดิน” ของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน โดยมี นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการประปานครหลวง (กปน.) เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน ที่ผ่านมา ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
          ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ 5 สถานี คือ "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบสร้างสุขทั่วแผ่นดิน” "พลังชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง” "กองทุนชุมชน สร้างโอกาสแก่คนจน” "OTOP พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ชุมชน” และ "ข้อมูลชุมชน : กุญแจสู่การพัฒนาชนบท” นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่และรางวัลต่างๆ หลายรางวัล ให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูหมู่บ้านต่างๆ ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการสร้างพลังและศักยภาพของกระทรวงมหาดไทยและสร้างเครือข่าย ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลสู่ความสำเร็จของชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125