ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
คว้า 4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ... การประปานครหลวง

วันที่ 1 ก.ย. 2554

การประปานครหลวง (กปน.) ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 จำนวน 4 รางวัล
          · รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทรางวัลเกียรติยศ ) ซึ่งได้รับติดต่อกัน 4 ปีซ้อน
          · รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2
          · รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2
          · รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทชมเชยระดับกลุ่มบุคคล) 
          รางวัลต่าง ๆ ที่ กปน. ได้รับถือเป็นความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทของพนักงานที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจขององค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้ำประปาที่สะอาด สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย
          กปน. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้เป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องให้สมกับเป็น "ประปาเพื่อประชาชน” อาทิ การให้บริการ "จอด จ่าย จร” ชำระค่าน้ำโดยไม่ต้องลงจากรถ "การติดตั้งประปาใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง” โดยการนำระบบ GPS มาประยุกต์ใช้ในงานติดตั้งประปาใหม่ และเมื่อติดตั้งประปาแล้วเสร็จจะส่ง SMS แจ้งกลับไปให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบทันที ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมดีเด่นในปีนี้
          ทั้งนี้ กปน. ได้ตระหนักถึงภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อทุกคนจะได้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป
นายถาวร พานิชพันธ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง รับมอบรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการการประปานครหลวงรับรางวัลเปิดเผยข้อมูลดีเด่น นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง รับรางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...รัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 54

รางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่นประเภทชมเชยระดับบุคคล
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125