ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ให้ทุนชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง

วันที่ 8 ส.ค. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ตามที่ กปน. และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP) ได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ("Water for People” Partnership: Small Grants Programme) เพื่อสนับสนุนชุมชนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ รวมทั้งมีแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้น ขณะนี้ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนส่งแนวคิดโครงการเข้ามาเพื่อขอรับทุนสนับสนุน โดยจะมีคณะทำงานร่วมระหว่าง กปน. และ UNDP จะร่วมกันพิจารณาโครงการที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมีความเป็นไปได้ ่อชุมชนมากที่สุดสนุน โดยจะมี์ผละแม่กลอง พร้อมทั้งจะติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการในแต่ละชุมชนราว 12-18 เดือน ซึ่งขณะนี้ มีเงินทุนพร้อมให้การสนับสนุนแล้ว หากชุมชนใดมีแนวคิดที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำ ดิน ป่า และการลดใช้สารเคมี สามารถส่งหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ("Water for People” Partnership: Small Grants Programme) หรือ (WPP SGP) ชั้น 12 อาคารองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2304 9100 ต่อ 2131 2613 และ 1820 โทรสาร 0 2280 4294 หรือทางอีเมลล์ mailto:poonsin.sreesangkom%20@undp.org thadthana.luengthada@undp.org และ mailto:suwimol.sereepaowong@undp.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125