ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมลงนาม 9 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรน้ำ

วันที่ 4 ส.ค. 2554

           วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรน้ำ ระหว่าง 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย และองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อร่วมกันเป็นแหล่งข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
          นายเจริญ เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากเดิมที่ทั้ง 9 หน่วยงาน มีการประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการใช้ข้อมูลร่วมกันของรัฐบาล จึงนำมาซึ่งความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำระหว่างทั้ง 9 หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขภัยที่เกิดจากน้ำให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งที่ผ่านมา กปน. ยังได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบโทรมาตรกับกรมชลประทาน ส่งผลให้ กปน. ได้รับข้อมูลด้านปริมาณน้ำในเขื่อน ปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อน ข้อมูลระดับน้ำ และคุณภาพน้ำ จากกรมชลประทานอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนการผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125