ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2562
กปน. ร่วมงานวันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รัฐบาลชูแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สร้างความมั่นคงให้ประเทศ

วันที่ 25 มี.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเวสต์เกตฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "วันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับภาคีด้านน้ำ 18 หน่วยงาน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ซึ่งในปี 2562 องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์คือ "Leaving no one Behind" เพื่อเน้นความสำคัญของสิทธิ์การเข้าถึงน้ำสะอาดของประชาชนทุกคน โดยมีนายธำรง บูรณตระกูล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปกว่า 600 คน
         
          พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558 -2569) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วยแผนแม่บท 6 ด้าน ได้แก่ 1)การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2) การสร้างความมั่นคงด้านน้ำ 3) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4) การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 5) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ 6) การบริหารจัดการ และกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำงานเพื่อดูแลแหล่งน้ำและบริหารจัดการเพื่อให้ทุกชุมชนมีน้ำอย่างเพียงพอ
         
          ในการนี้ นายธำรง ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค” ร่วมกับ สทนช. การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมอนามัย ซึ่ง กปน. ได้นำเสนอข้อมูลโครงการต่าง ๆ เพื่อการสนับสนุนเมืองอย่างเป็นระบบ อาทิ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 การจัดส่งน้ำบริเวณพื้นที่ชายขอบรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) โครงการ change for better เปลี่ยนท่อประปาใหม่ทดแทนท่อที่ใกล้ครบอายุการใช้งานกว่า 5,000 กิโลเมตร
         
          ทั้งนี้ กปน. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การขับเคลื่อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง... เท่าเทียม... เพียงพอ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) และรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดย พล.อ.ฉัตรชัย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทและรับฟังการนำเสนอข้อมูลของ กปน. รวมทั้ง ศ.สุวัฒนา จิตตลดากร กรรมการ กปน. ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อนุกรรมการ กปน. ได้ร่วมเยี่ยมชมบูทด้วย และในช่วงบ่าย นายธำรง ได้มอบรางวัลให้ประชาชนผู้ร่วมสนุกแนะนำวิธีประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125