ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สาขาบางเขนพัฒนากระบวนงาน “การบรรจบมาตรวัดน้ำหายนอกเวลาทำการ”

วันที่ 11 ก.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 คณะทำงานการพัฒนากระบวนงานประจำปี 2554 ของสำนักงานประปาสาขาบางเขน นำทีมโดย นางภารดี ใจสมุทร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางเขน ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และ นายสิริพงศ์ มัสกุล ผู้อำนวยการกองบริการ ประธานคณะทำงานฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการพัฒนากระบวนงานของกลุ่มที่ 1 (การพัฒนากระบวนงานของหน่วยงานระดับฝ่ายและกลุ่มอิสระ) เรื่อง "การบรรจบมาตรวัดน้ำหายนอกเวลาทำการ” ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่
          ในการนี้ น.ส. อัจฉรา ปรมาธิกุล วิทยากร 7 เลขานุการคณะทำงานฯ ได้กล่าวสรุปถึงการพัฒนากระบวนงานฯ ของสำนักงานประปาสาขาบางเขน ว่าจากปัญหามาตรวัดน้ำของการประปานครหลวง ถูกขโมยเป็นประจำ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ จึงได้จัดทำการพัฒนากระบวนงานเรื่องการบรรจบมาตรวัดน้ำหายนอกเวลาทำการนี้ เพื่อใช้เป็นขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันของทุกสาขา ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานด้วยกัน (Cross Check) ซึ่งได้สร้างและพัฒนาเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ขึ้นมา และได้นำร่องกระบวนงานฯ "เป็นสาขาแรก” ทำให้บรรจบมาตรวัดน้ำหายนอกเวลาทำการรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ ทั้งยังช่วยลดน้ำสูญเสีย ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ การประปานครหลวง ในฐานะที่เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศที่ให้บริการงานประปาด้วยความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมดังปณิธาน "ประปาเพื่อประชาชน” ด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125