ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมเป็นพยาน ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ส.อ.ท. กับ 9 องค์กรใหญ่

วันที่ 5 ก.ค. 2554

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) ผู้แทน การประปานครหลวง ร่วมลงนามเป็นพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่าง ส.อ.ท. กับ 9 องค์กรใหญ่ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ฯลฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125