ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “วาระประเทศไทย : ธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน”

วันที่ 28 มิ.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ คณะผู้บริหารจากการประปานครหลวง นำโดย นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) พร้อมด้วย นางกานดา ภาษีผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1) ร.ต.ท.หญิงประภา ผ่องพุทธคุณ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ นางสาวสุชาดา พณิชยกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง) ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วาระประเทศไทย : ธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดย โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานและผู้อำนวยการโครงการฯ ปาฐกถาพิเศษดังกล่าว สืบเนื่องจากรายงานผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี 2553 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งพบว่า ประเทศไทยได้ 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 อยู่อันดับที่ 78 ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคมต่อไป.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125