ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ร่วมลงนาม กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

วันที่ 21 มิ.ย. 2554

           วันที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)โครงการความร่วมมือวางแผนปรับปรุงมาตรวัดน้ำและระบบประปาหลังมาตรวัดน้ำ ระหว่างการประปานครหลวง (กปน.)โดย นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กับ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ เปิดเผยว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าว สืบเนื่องจาก กฟผ. ได้เปลี่ยนมาใช้บริการน้ำประปา จาก กปน. เต็มรูปแบบแทนการผลิตเอง โดย กปน. จะทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจาก กฟผ. มีปริมาณการใช้น้ำประปาสูงถึงเดือนละ 30,000 ลบ. ม. โดยความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่หน่วยงานทั้งสอง กล่าวคือ กปน. จะมีรายได้เพิ่มจากการขายน้ำให้ กฟผ. นอกจากนั้นยังได้เสนอธุรกิจเสริมหลังมาตรฯด้วยการวางท่อประปาภายในให้ กฟผ. รวมทั้งบริการล้างถังพักน้ำ ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 40 ถัง ซึ่ง กปน. มีความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์
          นอกจากนั้นทั้ง 2 หน่วยงานยังมีข้อตกลงร่วมกันอีกว่าจะส่งเสริมให้บุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการวางแผนปรับปรุงระบบประปาหลังมาตรวัดน้ำรวมถึงการบริหารจัดการน้ำ อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125