ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. ขอบคุณประชาชน หลังผลสำรวจความพึงพอใจสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมมุ่งมั่นไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ

วันที่ 21 ก.ย. 2561

          นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ กปน. ประจำปี 2561 โดยการสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จากผู้ใช้น้ำจำนวน 11,761 ราย ในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อนำไปพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยมีผลการสำรวจ อาทิ คุณภาพการให้บริการทั่วไป / สำนักงานประปาสาขา / บริการ 3 จ. (จอด จ่าย จร) / ศูนย์บริการประชาชน 1125 / การวางท่อ ซ่อมท่อ และด้านภาพลักษณ์ของ กปน. พบว่าผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยรวม 4.524 มากกว่าปี 2560 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.517
 
          โดยประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ได้แก่ การบริการ 3 จ. (จอด จ่าย จร) การบริการที่สำนักงานประปาสาขา ขณะเดียวกัน ผลสำรวจระบุว่าประชาชนต้องการให้ กปน. ปรับปรุงในเรื่องน้ำประปาไหลอ่อน การดำเนินการซ่อมท่อประปาให้ตรงเวลา และเพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่องการซ่อมท่อประปาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน กปน. ได้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนางานประปาทั้งด้านคุณภาพและบริการ ด้วยแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) โครงการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชน การเปลี่ยนท่อประปาที่ครบอายุการใช้งานกว่า 3,000 กิโลเมตร ภายในปี 2564 ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้นอย่างเพียงพอทุกครัวเรือน รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile บริการแจ้งเตือนพื้นที่น้ำไหลอ่อน น้ำไม่ไหล ตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ สถิติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง แจ้งท่อแตกหรือท่อรั่ว รวมทั้งรองรับการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในยุคดิจิทัล
 
          ทั้งนี้ กปน. ขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้บริการทุกท่าน และขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานทุกด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125