ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
เกี่ยวกับ กปน. >> ทิศทางและนโยบายขององค์กร
แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า


 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : มี.ค. 2563
 
การดำเนินงานตามภารกิจ : การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี
 
 

แผนปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน


 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
 
 แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จัดทําขึ้นตามกรอบแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563-2565) ซึ่งได้มีการทบทวน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้ระยะเวลาที่เหลือของแผนวิสาหกิจฯ คือ ปี 2564 - 2565 สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุุเป้าหมาย ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น และได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป็นแผนงาน/โครงการครอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยแบ่งเปนมิติมุมมองทั้งสิ้น 6 มิติ อันได้แก่
  • มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Perspective)
  • มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)
  • มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)
  • มิติด้านกระบวนการใน (Internal Process Perspective)
  • มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective) 
  • มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Societal Responsibility Perspective)

รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สําคัญๆ ในระดับต่างๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และนโยบายคณะกรรมการ กปน. ประกอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ สรุปเป็นแผนปฏิบัติงานงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ (79 แผนงาน)


 ปีงบประมาณ 2560
 ปีงบประมาณ 2561
 ปีงบประมาณ 2562
 ปีงบประมาณ 2563
 ปีงบประมาณ 2564


 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125