ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขาบางเขน นำร่องสร้างภาพลักษณ์ “ประปาเพื่อประชาชน”

วันที่ 17 มี.ค. 2554

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานประปาสาขาบางเขน ได้นำร่องปรับปรุงอาคารสำนักงานในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสะท้อนปณิธานของการประปานครหลวง "ประปาเพื่อประชาชน” ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของประชาชนผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการและผู้ที่สัญจรไปมา โดยนำเอกลักษณ์ขององค์กรมาใช้อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งสำนักงานประปาสาขาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า"การประปานครหลวง เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นอกจากนี้ ยังทำให้อาคารสำนักงานเกิดความสวยงาม ทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

ก่อนปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

หลังปรับปรุง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125