ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. MOU ร่วม 15 หน่วยงาน ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วย Big Data

วันที่ 3 พ.ค. 2561

           เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Data ของรัฐวิสาหกิจ รวม 15 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน

          โดยการลงนามฯ ในครั้งนี้ เป็นการผลักดันนโยบายของรัฐบาลในด้านการบูรณาการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ได้จริงและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงินของรัฐสามารถพิจารณาให้สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากสาธารณูปการ และขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้า-ประปา ก็จะสามารถพัฒนาบริการประชาชนให้ได้ดียิ่งขึ้นจากข้อมูลของผลประกอบการของ SMEs เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศ เพื่อให้ประเทศพัฒนาได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125