ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. หนุนยุทธศาสตร์ชาติ เร่งขยายบริการน้ำประปาต่อเนื่อง หวังทุกบ้านมีน้ำประปาใช้

วันที่ 2 เม.ย. 2561
 

          นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กว่า 50 ปีที่ผ่านมา กปน. ได้ขยายบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในการจัดให้มีการบริการสาธารณูปโภคให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งเดิมเคยเป็นเขตเกษตรกรรมและปัจจุบันเจริญเติบโตกลายเป็นชุมชน กปน. ได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการวางท่อจ่ายน้ำเพื่อให้บริการประชาชนไว้แล้ว โดยมีทั้งโครงการที่ดำเนินการโดยงบประมาณของ กปน. เอง และโครงการที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาเร่งด่วนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรุงเทพมหานคร โครงการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ชุมชนซึ่งดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ เป็นต้น โดยในช่วง 5 ปีนี้ (พ.ศ.2561-2565) กปน. วางแผนงานวางท่อเพิ่มเติมความยาวรวมประมาณ 550 กิโลเมตร เพื่อรองรับการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งในปี 2561 นี้ กปน. จะเร่งรัดดำเนินการวางท่อประปาให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่จะวางท่อเพิ่มเติมกว่า 120 กิโลเมตร ด้วยเงินลงทุนกว่า 4,500 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงาน จะเป็นพลังสำคัญให้การขยายการบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองไปสู่ความสำเร็จ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่บริการอย่างยั่งยืน

          นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปา อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนบ้าง ทั้งนี้ กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก และจะประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลกระทบต่อประชาชนและการจราจรน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ได้คุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125