ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. มุ่งยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการ พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกสาขา

วันที่ 2 เม.ย. 2561

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (แถวหน้าคนที่ 6 จากซ้าย) มอบกล่องรับเรื่องร้องเรียน ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความพึงพอใจด้านการร้องเรียนงานด้านบริการของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานประปาสาขา โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ แผนยกระดับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของ กปน. ยิ่งขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125