ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงมอบรางวัล “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”

วันที่ 8 มี.ค. 2554

         เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (ฝกส.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานและพิธีมอบรางวัล "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ในโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน โดยมี นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมงานจากสำนักงานประปาทั้ง 15 สาขา และคณะครูพร้อมนักเรียน 15 โรงเรียน ทุกสาขานำเสนอผลงานที่ได้ไปร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ให้เด็กๆ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีประหยัดน้ำ การสอนน้องอ่านมาตรวัดน้ำและจดบันทึกการใช้น้ำในแต่ละวัน การสอนวิธีการหาท่อรั่ว เป็นต้น ทั้ง 15 สาขาได้ใช้เทคนิคในการนำเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งกิจกรรมที่นำไปใช้ปลูกฝังให้น้อง ๆ ในโรงเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้อย่างน่าสนใจ ทำให้เป็นที่หนักใจของคณะกรรมการในการให้คะแนน แต่ก็จำเป็นต้องคัดเลือก 3 สาขาที่ได้รับรางวัล ซึ่งสาขาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ สำนักงานประปาสาขาบางเขน ใช้ชื่อโครงการว่า "รักษ์น้ำ 3 ล” โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ในชื่อโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่...ร่วมใจรักษ์น้ำ” โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของสำนักงานประปาสาขาตากสิน ในโครงการ "จักรยานประหยัดพลังงาน” (จักรยานพลังน้ำ) โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ น้องๆ จากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนาน ได้ความรู้ สามารถนำไปบอกต่อกับคุณพ่อคุณแม่และชุมชนที่ตนอยู่ด้วย และอยากให้มีโครงการดี ๆ อย่างนี้ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125