ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 25 ม.ค. 2561

          การประปานครหลวง (กปน.) เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น พร้อมคณะครู และผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) รวม 32 คน ซึ่งมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาดได้คุณภาพมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ตลอดจนเรียนรู้วิธีตรวจหาท่อรั่วโดยใช้อุปกรณ์จริง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125