ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สัมมนาการพัฒนาระบบท่อประปาสู่มาตรฐานคุณภาพน้ำ

วันที่ 22 ก.พ. 2554

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การพัฒนาระบบท่อประปาเพื่อนำไปสู่คุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและภาพลักษณ์ที่ดีของการประปานครหลวง” โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงของวิทยากรเกี่ยวกับระบบการซ่อมท่อประปา และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มทำ workshop ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และนำไปต่อยอด การพัฒนาระบบท่อประปาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ในการนี้ ผวก. ได้มอบนโยบายให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อน 3 เรื่อง คือ การขยายเขตบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การลดน้ำสูญเสีย และการยกระดับการรับประกันคุณภาพน้ำประปา เพื่อให้การประปานครหลวงเป็นองค์กรแนวหน้าของอาเซี่ยน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125