ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริต กับ ป.ป.ช และ สคร. พร้อมเดินหน้าพัฒนางานด้วยธรรมาภิบาล

วันที่ 28 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลในการในการดำเนินงาน
          ทั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย "การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพ” แก่ทุกหน่วยงาน โดยระบุว่า รัฐวิสาหกิจต้องบูรณาการแผนงานร่วมกันโดยเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยความรวดเร็ว ทั้งด้านทักษะบุคลากรและเครื่องมือต่างๆ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ประเทศ

          หลังจากพิธีลงนาม ผู้ว่าการ กปน. ได้ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน "รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน” นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125