ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
ครม. มีมติแต่งตั้ง บอร์ด กปน. ชุดใหม่แล้ว

วันที่ 27 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง รวม 14 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จำนวน 8 คน และแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่น รวม 2 คน ลาออก รวมทั้งแทนผู้ที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จำนวน 3 คน ดังนี้

 1. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการ
 2. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
 3. ศาสตราจารย์สุวัฒนา จิตตลดากร (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
 4. นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอื่น
 5. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
 6. นายรอยล จิตรดอน กรรมการอื่น
 7. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ กรรมการอื่น
 9. นายชัยชนะ มิตรพันธ์ กรรมการอื่น
 10. นายทองเปลว กองจันทร์ กรรมการอื่น
 11. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
 12. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ทินนโชติ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น
 13. พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการอื่น
 14. นางศิริพร เหลืองนวล ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการอื่น

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125