ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. รับรางวัล IPv6 ประจำปี 2560

วันที่ 26 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับมาตรฐาน IPv6 ได้มากกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 112 หน่วยงาน

          ในการนี้ นางผุสดี ขอมทอง รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 3 ด้าน คือ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และโดเมนเนม (DNS)

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125