ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กรมชลฯ จับมือ กปน. ลงนาม MOU ร่วมบริหารน้ำอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 ก.ย. 2560

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถ.สามเสน นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ให้เพียงพอกับความต้องการและสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตลอดจนร่วมกันในการพัฒนาแหล่งน้ำและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อลดปัญหาปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ในลักษณะการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประสานงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนข้อมูลการจัดทำแผนงานโครงการในอนาคตของทั้ง 2 หน่วยงาน การกำหนดแผนและการจัดสรรน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาของ กปน. การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติการณ์น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาด้อยคุณภาพ ตลอดจนพิจารณาดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะร่วมกันของบุคคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีของรัฐบาล ในการจัดสรรปริมาณทรัพยากรน้ำให้เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125