ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. คว้า 3 รางวัล ธรรมาภิบาลของ ป.ป.ช.

วันที่ 15 ก.ย. 2560


      การประปานครหลวง (กปน.) ขับเคลื่อนสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล คว้า 3 รางวัลการันตีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) รับมอบรางวัล 18 กันยายน นี้

      นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า จากการที่ กปน. ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ประจำปี 2560 และได้รับถึง 3 รางวัลจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ 1. รางวัลดีเลิศ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) จากแผนงานการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง 2. รางวัลชมเชย ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) จากแผนงานโครงการกล้าทำดี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำดีให้เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน โดยการจัดการประกวดให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและลงมือทำจริง อาทิ โครงการตรงเวลา กล้าทำดี ฯลฯ และ 3. รางวัล "บุคคลต้นแบบ” ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร (นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน.) โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 18 กันยายน 2560 นี้ ณ โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิช จ.นนทบุรี เพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพยายามสร้างนวัตกรรมการจัดการ ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมาจากความร่วมแรงร่วมใจและเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ทุกคน

       นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล กปน. ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ในวิสัยทัศน์ว่า "เป็นองค์กรสมถรรนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” ที่ผ่านมา กปน. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มาตั้งแต่ปี 2557 - 2559 รวม 3 ปี และได้รับการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (มากกว่า 80 คะแนน) ตลอดจนมีการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนงานด้านธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายของ กปน. อย่างยั่งยืนตลอดไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125