ค้นหา
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา >> บริการผู้ใช้น้ำ
การชำระเงิน


 

ผู้ใช้น้ำสามารถเลือกชำระเงินได้ดังนี้

1. ที่การประปานครหลวง ในวันทำการ

- สำนักงานประปาสาขา 15 สาขา เวลา 7.30-15.30 น.

- สำนักงานใหญ่ เวลา 8.30-15.00 น.
  

2. ที่ตัวแทนชำระเงิน (เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน)
 

ช่องทางการรับชำระ

ผู้ใช้น้ำรับภาระค่าธรรมเนียม/
ค่าบริการ

สำนักงานเขตการไฟฟ้านครหลวง

ไม่เสียค่าบริการ

Just PAY (TOT)

10 บาท/รายการ

ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST)

10 บาท/รายการ

จุดบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (COUNTER SERVICES) กทม.และปริมณฑล

10 บาท/รายการ

Jaymart PayPoint

10 บาท/รายการ

mPAY STATION

10 บาท/รายการ

True shop

10 บาท/รายการ

เทสโก้ บิล เพย์เมนท์ (ขยายเวลาถึง มิถุนายน 2553)

5บาท/รายการ

108 Shop

5บาท/รายการ

เคาน์เตอร์ธนาคาร (ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, นครหลวงไทย,
กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ออมสิน,LH Bank)

10 บาท/รายการ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

10 บาท/รายการ

Jay Mart Pay Point

10 บาท/รายการ

3.ชำระผ่านทาง INTERNET การประปานครหลวง
การสมัครขอใช้บริการ
 • สมัครขอใช้บริการกับธนาคาร ผู้ใช้น้ำต้องสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปาทาง Internet โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร กับธนาคารที่กปน.ทำสัญญาไว้ รายละเอียดการสมัครให้ทำตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
 ธนาคารยูโอบี จำกัด
 ธนาคารทหารไทย จำกัด
 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

สมัครขอใช้บริการกับการประปานครหลวง

ผู้ใช้น้ำต้องทำการสมัครเพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการในระบบกับกปน. ที่หน้าหลักของเว็บไซต์กปน.http://www.mwa.co.th/โดยคลิกที่หัวข้อสมัครใช้บริการ-คำแนะนำแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนตามคำแนะนำ:

การ Login เข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการ

ภายหลังจากสมัครใช้บริการกับกปน.ประมาณ 2 วันทำการ ผู้ใช้บริการจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้จากหน้าเว็บเพจหลักของกปน.(http://www.mwa.co.th/)โดยคลิกที่บริการชำระค่าน้ำประปาและ สอบถามข้อมูลจากนั้นเข้าสู่ระบบโดยการกรอกรหัสผู้ใช้บริการและ รหัสผ่าน ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วและคลิกที่ปุ่มLogin

ท่านสามารถใช้บริการต่างๆดังนี้

 • ชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านทาง Internet โดยเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ท่านสามารถชำระเงินทาง Website ได้โดย Login เข้าในระบบแล้ว เลือกชำระเงินกับธนาคารที่สมัครไว้ข้างต้น โดยระบบจะส่งเข้าทำรายการใน Website ของธนาคารทันที (โดยธนาคาร คิดค่าธรรมเนียมในการหักบัญชีฯ รายการละ 10 บาท) แต่ทั้งนี้ระบบจะยอมให้ชำระเงินได้เฉพาะรายการที่ตรงตามเงื่อนไขดังนี้
  • ไม่มีค่าน้ำค้างชำระของงวดก่อน
  • วันที่ทำรายการไม่เกินกำหนดวันที่สามารถจ่ายได้ ( Due Date ) โดยดูได้จากวันที่กำหนดชำระในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำดังต่อไปนี้
  • ตรวจสอบชื่อ, ที่อยู่ ของผู้ขอใช้น้ำ
  • ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำและการชำระค่าน้ำไม่เกิน 3 เดือนย้อนหลัง
  • ตรวจสอบเงินประกันการใช้น้ำ
  • ตรวจสอบค่าน้ำค้างชำระ
 • บริการแจ้งค่าหนี้ค่าน้ำผ่าน e-mail สามารถสมัครได้ที่ http://www.mwa.co.th/หัวข้อ บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
  หากไม่สามารถเข้าทำรายการได้แสดงว่า การลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ลงทะเบียนใหม่หรือติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง โทร.1125 หรือ E-MAIL
  mwa1125@mwa.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
การสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปากับธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอน

 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครเพื่อขอมี Digital Cash พร้อม password(สามารถกำหนดได้เอง) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยและให้ปฎิบัติตามขั้นตอนในการสมัคร
  • การใช้ Digital Cash นี้เป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รหัสผ่านสำหรับยืนยันเพื่อเข้าไปหักบัญชี
   ธนาคารกรุงไทยที่ผู้ใช้บริการมีเงินฝากอยู่
  • ระบบจะตอบรับการเข้าเป็นสมาชิกผ่านทาง E-mail address ของผู้สมัคร
 • เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว สามารถสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่ผู้ใช้บริการมีบัญชีอยู่ โดยใช้เอกสารดังนี้
  • Digital Cash ที่ผู้ใช้บริการกำหนดไว้
  • E-mail address
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำหรับผู้ใช้น้ำที่ไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สามารถนำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนไปขอเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้
การสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการ KrungsriOnline (Internet Banking) เพื่อชำระค่าน้ำประปาผ่านอินเทอร์เน็ต กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรีเอทีเอ็ม/ กรุงศรีวีซ่า อิเล็กตรอน: สมัครออนไลน์ และใช้ได้ทันที
  • เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี เลือก "กรุงศรีออนไลน์” และคลิก "สมัครขอใช้บริการ”
  • คลิก "สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM / VISA Electron”
  • ระบุเลขที่บนหน้าบัตรกรุงศรี ATM / VISA Electron และรหัส ATM 4 หลัก
  • บันทึกที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ e-mail Address
  • กำหนด "รหัสประจำตัว (User ID)” และ "รหัสผ่าน (Password)” ได้ด้วยตนเอง
  • สามารถเข้าใช้บริการ KrungsriOnline ได้ทันที ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี
 • สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรีเอทีเอ็ม/ กรุงศรีวีซ่า อิเล็กตรอน: สมัครออนไลน์ และพิมพ์ใบสมัครส่งสาขา
  • เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารกรุงศรี เลือก "กรุงศรีออนไลน์” และคลิก "สมัครขอใช้บริการ”
  • คลิก "สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM / VISA Electron”
  • กรอกข้อมูลในใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งกำหนด "รหัสประจำตัว (USER ID)" และ "รหัสผ่าน (PASSWORD)" ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการเข้า สู่ระบบKrungsriOnline
  • จัดพิมพ์ใบสมัคร และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย (ผู้สมัครต้องมีเครื่องพิมพ์เพื่อจัดเตรียมพิมพ์เอกสารการสมัคร)

การสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปากับธนาคารไทยพาณิชย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการ SCB Easy Net เพื่อชำระค่าน้ำประปาผ่านอินเทอร์เน็ต กับธนาคารไทยพาณิชย์ มี 2 แนวทาง

 • การสมัครที่สาขาของธนาคาร
  • สมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาที่ท่านสะดวก แสดงบัตรประชาชนและสมุดคู่ฝากบัญชีที่ขอใช้บริการ- รับซอง Login Name และ Password จากเจ้าหน้าที่
  • เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติการเป็นสมาชิกทางอีเมล์ ให้เข้าสู่บริการในครั้งแรกด้วย Login Name และ Password ที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งขอแนะนำให้ท่านรักษา Login Name และ Password ไว้เป็นความลับ และควรเปลี่ยนทันทีเมื่อเข้าสู่บริการในครั้งแรก
 • การสมัครโดยการกรอกข้อมูลลงในใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
  • กรอกข้อมูลที่หน้า "สมัครใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต" กำหนด Login Name และ Password ของท่าน ,การกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และระบุข้อมูลบัญชี และข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน
  • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง กดปุ่มยืนยัน เมื่อข้อมูลของท่านถูกต้อง หรือกดปุ่ม Back เพื่อแก้ไขข้อมูล
  • ข้อมูลที่ท่านกรอกธนาคารจะทำการตรวจสอบและจัดส่งเอกสารให้ท่านลงลายมือชื่อ จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบลายมือชื่อของท่าน กับบัญชีของท่าน เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ธนาคารจะทำการอนุมัติ พร้อมแจ้งไปยัง E-mail ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร หลังจากนั้นท่านสามารถเข้ามาใช้บริการ ของ SCB Easy Net ได้ทันที โดยใช้ Login Name และ Password ที่ท่านสมัครเข้ามา

ชำระค่าติดตั้งตั้งประปาใหม่ผ่าน net (บริการ Bill Payment ด้วย Barcode (ใบแจ้งราคา)) โดยลูกค้าพิมพ์บาร์โค้ดออกมาแล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์จำกัด
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

ชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ผ่าน netลูกค้าเลือกชำระค่าบริการโดยตัดบัตรเครดิต (ผ่าน net(เหมือนการจองตั๋ว))

รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
4. หักบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่สำนักงานสาขาประปา โดยสำนักงานประปาสาขาจะดำเนินการนำส่งเอกสารให้กับธนาคาร ซึ่งจะทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติการหักบัญชี เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วการประปานครหลวงจะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักบัญชีตั้งแต่เดือนใด และการประปานครหลวงจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ที่หักบัญชีแล้วของทุกเดือน
รายชื่อธนาคารที่รับชำระค่าน้ำ
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด  ธนาคารยูโอบี จำกัด
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  ธนาคารออมสิน
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 ธนาคารทหารไทย จำกัด  ธนาคารอิสลาม
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  ธนาคารธนชาตจำกัด
 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

 ธนาคารไทยเครดิต

 ธนาคารทิสโก้

 ธนาคารซิตี้แบงก์ จำกัด (เฉพาะลูกค้าที่เป็นบริษัทและห้างร้านที่แจ้งความจำนงไว้ โดยธนาคารคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการรายละ 10 บาท)

 

5. หักบัญชีบัตรเครดิต
ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัตรเครดิต โดยธนาคารจะดำเนินการนำส่งเอกสารให้กับการประปานครหลวงทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วธนาคารจะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักบัญชีบัตรเครดิตตั้งแต่เดือนใด และการประปานครหลวงจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ที่หักบัญชีแล้วของทุกเดือน

รายชื่อธนาคารที่หักบัญชีบัตรเครดิต
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารซิตี้แบงก์
 บัตรไดเนอร์สคลับ
 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้(HSBC)
 ธนาคารแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด

 ธนาคารไทยพาณิชย์

 บัตรเครดิตเทสโก้ วีซ่า

 
6.ชำระผ่านระบบโทรศัพท์

 

 ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือเครือข่าย AIS ด้วยบริการ mPAY

Download วิธีสมัคร ที่นี่

ตามที่ กปน. ได้แต่งตั้ง บ.แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด เป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเครือข่าย AIS ภายใต้ชื่อ mPAY นั้น ปัจจุบันได้มีตัวแทนรับชำระค่าบริการภายใต้ชื่อ mAgent เพื่อรับชำระค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า(โดยลดค่าธรรมเนียมในการชำระเงินค่าน้ำประปาของ กปน. เหลือ 10 บาท ต่อใบแจ้งค่าใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS CALL CENTER 1175 หรือ http://www.mpay.co.th/

 บัวหลวงโฟน
 Truemove

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125