ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. จับมือ วิศวะจุฬาฯ ร่วมพัฒนางานสาธารณูปโภคด้านการประปาเพื่อประชาชน

วันที่ 21 มี.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับระบบประปา ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของประชากร และมีคุณภาพน้ำที่เหมาะสม นำความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 องค์กร มาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างสรรค์งานวิจัย ตลอดจนผลักดัน สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการประปาและสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ในการได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาด อย่างทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125