ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปภ. ผนึกกำลัง กปน. “SAVE WATER…YOU MAKE IT” รณรงค์ผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ยื่นขอฉลากเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 มี.ค. 2560

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายสุชาติ ไกรศรีบวร ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 3 กองตรวจการมาตรฐาน 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ นางสาวบุศราศิริ ธนะ ผู้อำนวยการศูนย์การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมแถลงข่าว "SAVE WATER…YOU MAKE IT” โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำยื่นขอฉลากเขียวจาก สมอ.

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้ทั่วโลกหันมาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม แนวคิดหนึ่งที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า หรือ Demand Side Management: DSM สำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างจริงจังในด้านพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ส่วนด้านทรัพยากรน้ำที่ได้ย่างเข้าสู่ภาวะวิกฤตภัยแล้งหลายปีต่อเนื่องและทำให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคครัวเรือนเกิดการแย่งใช้น้ำ จนรัฐบาลต้องประกาศมาตรการประหยัดน้ำ ทั้งการใช้น้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น กปภ. และ กปน. ในฐานะผู้ผลิตน้ำสะอาด จึงร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการใช้น้ำประปาของประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนรวมของสังคม โดยการปรับปรุงแนวทางการใช้น้ำประปาของประชาชนให้สอดคล้องกับแนวทางขยายกิจการประปาของ กปภ. และ กปน. ในขณะที่ผู้ใช้น้ำประปายังคงได้รับคุณประโยชน์และมีความพึงพอใจเช่นเดิม รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำยื่นขอฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมประหยัดน้ำจนเป็นวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

          รองผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กปภ. และ กปน. ได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตสิน ค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิตอุปกรณ์หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้คนใช้น้ำน้อยลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพคงเดิม และยื่นขอใช้ฉลากเขียวอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสำคัญในเรื่องนี้ แต่ยังขาดการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบ นอกจากนี้ ทั้ง กปภ. และ กปน. ยังร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากเขียว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้น้ำลดลงได้ หากทุกคนหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจัง วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมมือกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ว่าจะคนเมืองหรือชนบท ก็มีส่วนร่วมได้ภายใต้แนวคิด "SAVE WATER…YOU MAKE IT”

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125