ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ชู จัดตั้งสภาธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจแห่งแรก

วันที่ 14 มี.ค. 2560

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้บริหาร ร่วมเปิดประชุมสภาธรรมาภิบาล กปน. เป็นครั้งแรก โดย กปน. มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นองค์กรโปร่งใสตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ กปน. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ของรัฐบาล ที่เน้นให้ประเทศไทยเกิดธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ รวมถึงสอดรับกับยุทธศาสตร์การบริหาร การประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ กปน. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล ซึ่งมีโครงสร้างของสภาฯ ที่ชัดเจน มีข้อบังคับสภาฯ รองรับ มีการดำเนินการตามขั้นตอนและการได้มาของสมาชิกสภาฯ จากการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบ

          สภาธรรมาภิบาล กปน. เป็นสภาเชิงพัฒนากึ่งวิชาการ มีลักษณะเป็น Soft Power สร้างความถูกต้องและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ กปน. เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคนภายใน กปน. ในการปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรและประชาชน เพื่อให้ กปน. เป็นองค์กรโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

          ทั้งนี้ กปน. ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาล มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 101 คน และคัดเลือกจากสมาชิกเพื่อเป็นกรรมการ 15 คน โดยรวมประธานด้วย ซึ่ง กปน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สภาธรรมาภิบาล กปน. จะทำให้เกิดการพัฒนาธรรมาภิบาลในองค์กร ให้มีการบริหารจัดการโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศแก่ประชาชนต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125