ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
เริ่มแล้ว !! กปน. Kick off “50 ปีทองแห่งการบริการ สุขใจที่ได้ดูแลคุณ”

วันที่ 27 ม.ค. 2560

      นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. มอบนโยบาย "50 ปีทองแห่งการบริการ สุขใจที่ได้ดูแลคุณ” โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. รับมอบนโยบาย และพนักงาน กปน. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการภายใต้แนวคิด "สร้างความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ก้าวไกลไปข้างหน้า ประปาเพื่อประชาชน” เพื่อให้บริการประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป
     นายธนศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. 16 สิงหาคม 2560 นับเป็นปีที่ 50 ที่ กปน. ยืนหยัดให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยในวันนี้ กปน. จัดกิจกรรม Kick Off "50 ปีทองแห่งการบริการ สุขใจที่ได้ดูแลคุณ” เดินขบวนประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบความสุขในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. ตามชุมชนต่าง ๆ ซึ่งตลอดทั้งปีนี้ กปน. จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขผ่านงานสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่
• พัฒนาระบบผลิตและส่งน้ำ ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และ ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว โดยนักวิทยาศาสตร์ กปน. เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาของ กปน. กับผู้ใช้น้ำ หน่วยงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ
• บริการที่เป็นเลิศ ได้แก่ MWA Easy Service ยกระดับการให้บริการแบบ One-Stop Services สร้างความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน และ MWA Brings Your Happiness สร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยใช้อย่างทั่วถึง โดยผ่านกิจกรรม วางท่อประปาขยายเขตการให้บริการน้ำประปา สำรวจติดตั้งถังบรรจุน้ำ (Tank) ในชุมชนที่ยังไม่มีน้ำประปา และ ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 50 % และ 10 % ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
• สร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์ผู้ใช้น้ำ ได้แก่ โครงการนำร่องการใช้ระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติกับผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อให้ทราบปริมาณการใช้น้ำได้ทันที โครงการพัฒนาการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่ เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปา โครงการให้บริการแจ้งยอดค่าน้ำทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้น้ำ ผ่านทางเว็บไซด์และ e-mail ส่งตรงถึงผู้ใช้น้ำทันที และ โครงการรับชำระเงินผ่านตู้รับชำระเงินอเนกประสงค์ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน Smart Card
• งานเพื่อชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรม ตู้น้ำเย็นเพื่อน้อง สำรวจและติดตั้งตู้น้ำเย็นแก่โรงเรียนในพื้นที่บริการ กปน. SR ประปาเพื่อน้อง นำผู้ผ่านการอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชนของ กปน. นำความรู้มาพัฒนาชุมชนและสังคม และ
• การสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกิจกรรม ครบรอบ 50 ปี กปน. สานฝัน สร้างลานกีฬา สู่ชุมชน และ เดิน-วิ่ง 50 ปี กปน. สุขใจที่ได้ดูแลคุณ เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม สู่สุขภาพพลานามัยที่ดี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125