ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2560
กปน. ตรวจเยี่ยมโครงการขยายเขตบริการในจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 ม.ค. 2560

           เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) คณะกรรมการ กปน. นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผวก. พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. และผู้แทน อบจ.สมุทรปราการ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมงาน โครงการขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ โดย กปน. กับ อบจ. สมุทรปราการ ได้ร่วมหารือและรับฟังปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย

            ในการนี้ ประธานกรรมการฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่ดูงานวางท่อประปาในพื้นที่ อบต.คลองด่าน รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งดื่มน้ำประปาจากก๊อก สร้างความมั่นใจในความสะอาดของน้ำประปา กปน. ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125