ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. แจ้งข่าวดี ลด 50 % ค่าติดตั้งประปาใหม่

วันที่ 30 ธ.ค. 2559

กปน. แจ้งข่าวดี ลด 50 % ค่าติดตั้งประปาใหม่

  กปน. มอบของขวัญให้กับประชาชน ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 50 ปี ในปีหน้า ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 50% พร้อมให้สิทธิในการผ่อนผันการชำระค่าติดตั้งสำหรับผู้มีรายได้น้อย

               นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมกัน และเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การประปานครหลวง ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่ให้บริการ กปน. จึงมอบส่วนลด 50 % สำหรับค่าติดตั้งประปาใหม่เฉพาะมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว  ประเภทบ้านพักอาศัย จากราคา 5,000 บาท เหลือ 2,500 บาท มีระยะทางวางท่อถึงสถานที่ตั้งมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน 20 เมตร จากท่อเมน โดยผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าของสถานที่หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และมิใช่ผู้ใช้น้ำเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ อีกทั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์

               สำหรับผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการดังกล่าว สามารถขอผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ เดือนละ 1 งวด ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอติดตั้งประปาใหม่ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125