ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. แจ้งข่าวดี ลด 50 % ค่าติดตั้งประปาใหม่

วันที่ 30 ธ.ค. 2559

กปน. แจ้งข่าวดี ลด 50 % ค่าติดตั้งประปาใหม่

  กปน. มอบของขวัญให้กับประชาชน ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 50 ปี ในปีหน้า ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 50% พร้อมให้สิทธิในการผ่อนผันการชำระค่าติดตั้งสำหรับผู้มีรายได้น้อย

               นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมกัน และเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี การประปานครหลวง ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่ให้บริการ กปน. จึงมอบส่วนลด 50 % สำหรับค่าติดตั้งประปาใหม่เฉพาะมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว  ประเภทบ้านพักอาศัย จากราคา 5,000 บาท เหลือ 2,500 บาท มีระยะทางวางท่อถึงสถานที่ตั้งมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน 20 เมตร จากท่อเมน โดยผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าของสถานที่หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และมิใช่ผู้ใช้น้ำเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ อีกทั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์

               สำหรับผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการดังกล่าว สามารถขอผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ เดือนละ 1 งวด ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอติดตั้งประปาใหม่ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125