ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. เตรียมเปิด 9 จุด พื้นที่รอยต่อ กปภ. หวังให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาทุกพื้นที่

วันที่ 13 ธ.ค. 2559
 

        นายปริญญา ยมะสมิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากการที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ กปน.ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการน้ำประปา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ให้บริการของ กปภ. และ กปน. ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความชำนาญด้านวิชาการ เทคโนโลยี สนับสนุนการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ทุกพื้นที่ ปัจจุบัน กปน. ได้ให้บริการน้ำประปาบริเวณพื้นที่รอยต่อเพื่อเสริมเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาให้กับ กปภ. จำนวน 15 จุด ได้แก่ กปภ. สาขาธัญบุรี 3 จุด สาขารังสิต 7 จุด สาขาปทุมธานี 1 จุด และสาขาบางคล้า 4 จุด คิดเป็นปริมาณน้ำประปาเฉลี่ยเดือนละ 533,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในระยะต่อไป กปน. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดให้บริการน้ำประปาบริเวณพื้นที่รอยต่อเพิ่มอีก 9 จุด คิดเป็นปริมาณน้ำประปาเพิ่มอีกประมาณเดือนละ 38,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ กปภ. สาขาธัญบุรี 4 จุด สาขาปทุมธานี 4 จุด และสาขาบางคล้า 1 จุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณการใช้น้ำ ระบบท่อและแผนที่ เพื่อพิจารณาติดตั้งมิเตอร์ที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานจริง และสามารถจัดสรรปริมาณน้ำให้กับ กปภ. ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งยกระดับการให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาได้ทุกพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125