ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
คลอดสภาธรรมาภิบาล กปน. นำองค์กรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันที่ 18 พ.ย. 2559

คลอดสภาธรรมาภิบาล กปน. นำองค์กรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดตัวสภาธรรมาภิบาล กปน. โดยมีคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

นายเจริญ เปิดเผยว่า สภาธรรมาภิบาล กปน. เกิดขึ้นด้วยแนวคิด "กปน. โปร่งใส ด้วยหัวใจธรรมาภิบาล” เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 ที่ได้กำหนดเรื่องธรรมาภิบาลไว้ในวิสัยทัศน์ ซึ่ง กปน. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ก่อตั้งสภาธรรมาภิบาลในองค์กร โดยจะมีการรับสมัครสมาชิกสภาฯ จากผู้แทนทั้ง 9 สายงาน ภายในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งสภาฯ ดังกล่าวถือเป็นหน่วยงานอิสระ ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 138 ว่าด้วยสภาธรรมาภิบาล กปน. มีหน้าที่เสนอแนะและติดตามแนวทางการดำเนินงานอย่างโปร่งใส สร้างความสมดุลในอำนาจของทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง โดยสะท้อนความคิดเห็นของพนักงานส่งผ่านสภาฯ ไปยังผู้บริหารและคณะกรรมการ กปน. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ รวมถึงเสนอแนะการทำงานที่ปราศจากการทุจริต เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมให้ กปน. ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125