ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
แต่งตั้งบอร์ด กปน. ใหม่ จำนวน 2 คน

วันที่ 26 ต.ค. 2559

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) จำนวน 2 คน แทนผู้ที่พ้นวาระเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ 1. นายรอยล จิตรดอน แทน นายอรินทร์ จิรา 2. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล แทน นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125