ค้นหา
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2559
กปน. ลงพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จัดแค้มป์รักษ์น้ำ แก่น้อง ๆ 4 โรงเรียน จ.สมุทรสาคร

วันที่ 9 ส.ค. 2559

          วันนี้ (9 สิงหาคม 2559) นางกาญจนา ตวงชัยธนากร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสอดแทรกความรู้และความสนุกสนาน จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานแม่กลองแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและวัฏจักรของน้ำ แหล่งน้ำและต้นกำเนิดลุ่มน้ำแม่กลอง รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ฐานชวนดูวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับค่าวัดต่าง ๆ ในน้ำ ได้แก่ ค่าความนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรดด่าง ฐานน้ำสะอาดคลองดำเนิน ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำอาทิ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และลุ่มน้ำแม่กลอง และยังให้ความรู้เกี่ยวกับ "ความนำไฟฟ้า” ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้การปนเปื้อนของแหล่งน้ำได้ และ
ฐานเพลิดเพลินความรู้ประปา เป็นการให้ความรู้พื้นฐานการประปาให้เเก่นักเรียน เพื่อแนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือเเละอุปกรณ์ประปา ตลอดจนสอนการต่อท่อตามเเบบจำลอง และซ่อมท่อหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาแบบง่าย ๆ ในบ้าน เพื่อช่วยลดการรั่วไหลของน้ำ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 160 คน จากโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โรงเรียนวัดสวนส้ม โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา และโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ กปน. ได้มอบเงินค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนละ 5,000 บาท และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แก่ ทั้ง 4 โรงเรียนอีกด้วย
         นางกาญจนา กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความรู้ และจิตสำนึกแก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรน้ำอันมีค่า เพื่อให้ชุมชนของตนมีแหล่งน้ำที่สะอาด มีคุณภาพดี ไว้ใช้ และนำไปสู่ความยั่งยืนของลุ่มน้ำแม่กลอง และประเทศชาติในที่สุด
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125